ทำไมการเชื่อมต่อ VT App ของฉันยังคงโหลดหรือแสดง "invalid token"