ฉันจะยกเลิกการเชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์จาก VT Markets App ได้อย่างไร?