ฉันควรทำอย่างไร หากฉันไม่มีหลักฐานที่อยู่ (POA) ที่ถูกต้อง?