มีหลักชารีอะห์ (Shariah basis) สำหรับบัญชี Swap free ของ VT Markets หรือไม่?